Habarlar

 • Ameangyn saklaýjy kabeliň, pes tüsse halogen erkin kabeliň we oda çydamly kabeliň arasyndaky tapawut

  Ameangyn saklaýjy kabeliň, pes tüsse halogen erkin kabeliň we oda çydamly kabeliň arasyndaky tapawut

  Ameangyn öçüriji kabelleriň, pes tüsse halogen erkin kabelleriň we oda çydamly kabelleriň arasyndaky tapawutlar: 1. ameangyn saklaýjy kabeliň häsiýeti, ýangynyň giňelmezligi üçin ýangynyň kabel boýunça ýaýramagyny gijikdirmekdir.Bir kabel bolsun ýa-da bukjalarda goýulsa-da, ýaýramagy ...
  Koprak oka
 • Kauçuk kabel näme?

  Kauçuk kabel näme?

  Kauçuk kabel, rezin örtükli kabel ýa-da tok kabeli diýlip hem atlandyrylýar, rezin izolýasiýa we gabykly tok kabeli.Çeýeligi, çydamlylygy we howa çydamlylygyny üpjün etmek üçin döredilip, ony köp sanly programma üçin amatly edýär.Kauçuk kabeliň esasy aýratynlyklaryndan biri onuň uçuşy ...
  Koprak oka
 • Zhongwei Kabel, Hil barlagy merkezinden üç dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy!

  Zhongwei Kabel, Hil barlagy merkezinden üç dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy!

  Ölçeg kärhanasy: Standartlaşdyrmak işi kärhanany öndürmekde we ösdürmekde esasy iş.Şeýle hem, kärhananyň ylmy gözlegleri we ösüşi we ylmy we tehnologiki üstünlikleriň üýtgemegi arasynda baglanyşyk bolup hyzmat edýär.Esasy bäsdeşligi ýokarlandyrmaga goşant goşýar ...
  Koprak oka
 • Guangdong sim we kabel birleşigine baryp görmäge hoş geldiňiz

  Guangdong sim we kabel birleşigine baryp görmäge hoş geldiňiz

  12-nji iýulda, Guangdong-Gonkong-Makao Uly aýlag sebtindäki kabel kompaniýalary, Guangxi kabel pudagynyň ýokary hilli ösmegine kömek etmek üçin “Guşak we ýol” şäher gurluşygyna goşuldy.Guangdong welaýat sim we kabel senagaty birleşigi we Dongguan ...
  Koprak oka
 • Coreeke ýadro siminiň aýratynlygy we işleýşi

  Coreeke ýadro siminiň aýratynlygy we işleýşi

  Coreadro ýadro simleri köplenç elektrik geçiriji enjamlarda ulanylýar we izolýasiýa materialy bilen örtülen içki geçirijiden durýar.Köp ýadroly sim bilen deňeşdirilende, ýeke ýadroly simiň özboluşly aýratynlygy we işleýşi bar.Bu makalada ýeke ýadroly w ...
  Koprak oka
 • Galyň sim energiýa tygşytlaýarmy?

  Galyň sim energiýa tygşytlaýarmy?

  Durmuşda, inçe simleriň elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürýän ýylylygy aňsatlyk bilen döredýändigini duýup bileris.Mundan başga-da, zynjyrda simleri elektrik enjamlary bilen yzygiderli görmek bolýar.Birnäçe zynjyrda garşylyk näçe köp bolsa, şonça-da naprýa .eniýe paýlanýar, bu bolsa ...
  Koprak oka
 • Simleriň we kabelleriň gurluş düzümi

  Simleriň we kabelleriň gurluş düzümi

  Simleriň we kabelleriň gurluş düzümi: Simler we kabeller geçirijilerden, izolýasiýa gatlaklaryndan, gorag gatlaklaryndan, gorag gatlaklaryndan, doldurma gurluşlaryndan we dartyş böleklerinden durýar.1. Dirijor.Geçiriji häzirki ýa-da ele üçin sim we kabel önümleriniň iň esasy gurluş düzüm bölegi ...
  Koprak oka
 • DC kabeli bilen AC kabeliniň arasyndaky tapawut

  DC kabeli bilen AC kabeliniň arasyndaky tapawut

  DC we AC kabelleriniň ikisi hem elektrik energiýasyny geçirmek üçin ulanylýar, ýöne göterýän tok görnüşi we olar üçin niýetlenen aýratyn programmalar bilen tapawutlanýar.Bu jogapda, häzirki görnüşi, elektrik togy ... ýaly taraplary öz içine alýan DC we AC kabelleriniň arasyndaky tapawutlary öwreneris.
  Koprak oka
 • Overokarky izolýasiýa kabeliniň ulanylyşy we häsiýetnamasy

  Overokarky izolýasiýa kabeliniň ulanylyşy we häsiýetnamasy

  Overokarky izolýasiýa kabel seriýaly önümler basylan mis we alýumin (alýumin garyndysy) geçirijilerden, içki gorag gatlagyndan, howa çydamly izolýasiýa materialyndan we daşarky gorag gatlagyndan durýar.Elektrik kabelleriniň hem elektrik geçiriji aýratynlyklary bar, hem güýçli mehanik ...
  Koprak oka
 • 134-nji kanton ýarmarkasy: Zhongwei Kabel üçin täze mümkinçilikler

  134-nji kanton ýarmarkasy: Zhongwei Kabel üçin täze mümkinçilikler

  2023-nji ýylyň 15-nji oktýabryndan 2023-nji ýylyň 19-njy oktýabry aralygynda bäş günlük 134-nji kanton ýarmarkasy onlaýn we awtonom görnüşde üstünlikli tamamlandy.Guramaçylyk komitetiniň statistikasyna görä, 19-njy oktýabrda dünýäniň 210 ýurdundan we sebitlerinden 100 000-den gowrak daşary ýurtly alyjy bu konferensiýa gatnaşdy ...
  Koprak oka
 • Oda çydamly kabeller ýangynyň öňüni nädip alýar?

  Oda çydamly kabeller ýangynyň öňüni nädip alýar?

  Ojak geçirmeýän kabel, ýangyna garşy material bilen örtülen daşky gatlakly kabeldir.Esasan pollarda, zawodlarda we beýik binalarda kabelleri ýangyndan goramak üçin ulanylýar.Ojakdan goraýan kabelleriň ýangyna garşy ýörelgesi, kabeliň daşky gatlagyna ýangyna garşy material gatlagyny örtmekdir....
  Koprak oka
 • Kabel gablarynda haýsy materiallaryň ulanylýandygyny bilýärsiňizmi?

  Kabel gablarynda haýsy materiallaryň ulanylýandygyny bilýärsiňizmi?

  Kabel kurtka kabeliň daşky gatlagydyr.Içki gurluşyň howpsuzlygyny goramak we kabeli gurmak wagtynda we soň mehaniki zeperlerden goramak üçin kabeldäki iň möhüm päsgelçilik bolup hyzmat edýär.Kabel penjekler, berkidilen sowut içini çalyşmak üçin däl ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4