Taryh

未 标题 -3
 • 2023 Qualityokary hilli ösüşe ýetiň we ýokary derejeli kabel ýaşyl önümleri üpjün ediji boluň.
 • 2022 Zawodymyz 20 ýyllyk sim we kabel öndürmek tejribesi bilen içerki bazarda öňdebaryjy boldy.
 • 2021 Täzelenmegi we ösdürmegi, çeşmeleri tygşytlamagy we ylmy we tehnologiki innowasiýalar üçin kümüş baýragy almagy dowam etdiriň.
 • 2020 Hytaýda belli söwda belligini gazanyp, bu söwda markasy ýurtda esasy kanuny goragy aldy.
 • 2019 Hytaýda belli söwda belligini gazanyp, bu söwda markasy ýurtda esasy kanuny goragy aldy.
 • 2018 Zhongwei Kabel, Hytaýyň sim we kabel senagatynda Müşderi kanagatlandyryş kärhanasy bilen sylaglandy.
 • 2017 Techokary tehnologiýaly kärhana adyny aldy.
 • 2016 Guangxi-iň meşhur söwda belligini gazandy.
 • 2015 Kauçuk örtükli kabel önümlerini satuwa çykardy we rezin örtükli kabel tehnologiýasynyň öňdebaryjy markasyna öwrüldi.
 • 2014 Milli hil ygtybarly önüm abraýyna eýe boldy.
 • 2013 Daşary ýurt bazarlaryna giriň, hünärmen daşary söwda topary dörediň, "müşderiler üçin gymmatlyk döretmek" strategiki maksady bilen öňe gidiň we ýokary hilli simleri we kabelleri dünýäniň dürli künjeklerine we sebitlerine eksport ediň.
 • 2012 Daşary ýurt bazarlaryna giriň, hünärmen daşary söwda topary dörediň, "müşderiler üçin gymmatlyk döretmek" strategiki maksady bilen öňe gidiň we ýokary hilli simleri we kabelleri dünýäniň dürli künjeklerine we sebitlerine eksport ediň.
 • 2011-nji ýyl Öňdebaryjy sim we kabel pudagynda öňdebaryjy enjamlary we önümçilik liniýalaryny köp mukdarda satyn alyň
 • 2010-njy ýyl Zawodymyz zawody giňeltmegi 2010-njy ýylda tamamlady.
 • 2009 Guangxi welaýatynda şertnamalary ýerine ýetirýän we karzyna laýyk kärhananyň, Guangxi welaýatynda meşhur marka önüminiň abraýyny gazandy.
 • 2008-nji ýyl Hökümetiň, deň-duşlaryň we söwda palatalarynyň kömegini alyň.
 • 2007 Satyş 100 milliondan geçdi
 • 2006 ISO hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi we kompaniýa ösen kärhana hökmünde baha berildi.
 • 2005 35KV we ondan pes naprýa .eniýeli XLPE tok kabellerini öndürip başlady.
 • 2004 1kv we ondan pes naprýa .eniýeli ýokary izolýasiýa kabellerini öndürip başlady.
 • 2003 Kompaniýa 7 önümçilik ygtyýarnamasyny aldy.
 • 2002 “Zhongwei” kabel zawody döredildi, sim we kabel pudagyna resmi taýdan girdi we adaty öý abadanlaşdyryş simleri öndürildi.
 • 1996-2001 Apparat esbaplary pudagyna, kämillik ruhunda, ýaşamak üçin hiline we abraýyna bil baglamak, asyl maýanyň toplanmagyny tamamlamak we kärhananyň ösmegine esas goýmak.