Durnuklylyk

Zhongwei has durnukly önümçilik, arassa we täzelenip bilýän energiýa, işçileriň howpsuzlygyny we abadançylygyny ileri tutmak, yzygiderli gözleg we ahlakly, iş tejribesine berk boýun egmek arkaly sosial we daşky gurşaw jogapkärçiligine ygrarly.Bu elementleri kabul etmek we innowasiýa, dürli dürlüligimizi ulanmak bilen, müşderilerimiziň we jemgyýetiň gyzyklanýan taraplarynyň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyna garaşýarys.

1222

Logistik we amaly netijeliligi ýokarlandyrmak bilen täzelenýän energiýany we durnukly ýangyç ulanmaga çalyşýarys.Zir-zibili azaldýarys we mümkin boldugyça gaýtadan işleýäris we müşderilerimiziň hem şeýle etmegini goldaýarys.Arassa nol maksatlara ýetmek, uglerod aýak yzymyzy dolandyrmak we azaltmak, umumy energiýa sarp edilişini azaltmak, gurlan islendik täze iş ýeriniň ekologiýa taýdan durnukly standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek we suwuň ulanylyşyny azaltmak - durnukly we daşky gurşawy goramagyň ähli ýollary.

“Zhongwei Cables” täsirini azaltmak üçin köp sanly başlangyç etdi:

Sşaýoly suw- Suwuň sarp edilişini azaltmak, suwy mümkin boldugyça gaýtadan ulanmak we gaýtadan ulanmak, suwdan peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak we suw çeşmeleriniň isrip edilmezligi.

Galyndylary gaýtadan işlemek- önümleri gaýtadan işlemek üçin esasy böleklere bölüp, galyndylary gaýtadan işlemek üçin ädimler ädýäris.

Bejermek we gaýtadan ulanmak - Gaýtadan ulanmak üçin köne desgalary bejerýäris, ulanylan deprekler üçin mugt ýygnamak hyzmatyny hödürleýäris, ömri uzaltmak üçin barlanýar we abatlanýar.

Akylly energiýa- Ofisimiziň yşyklandyryş we ýyladyş netijeliligini optimizirläň we ofisimizde we ammarymyzda gün energiýasyny ulanyň.

Elektrik ulaglary- Müşderilere haryt ibermek, ses çykarmagy we howanyň hapalanmagyny azaltmak, energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak we milli daşky gurşaw syýasatlaryna işjeň jogap bermek üçin elektrik ulaglaryndan peýdalanmak.

Energiýa tygşytly ulag- ugur meýilnamalaşdyryş programma üpjünçiligi eltip bermek üçin iň täsirli ugry hasaplaýar.

 1233

Durnuklylyk has akylly, has baglanyşykly geljegi gurmakda möhüm element bolup, dünýädäki senagatlar we hökümetler üçin ägirt uly kynçylykdyr.Zhongwei Kabelinde, iş amallarymyz, önümlerimiz we önümçiligimiz arkaly has durnukly çözgütleri gowulandyrmaga we bermäge hemişe çalyşýarys.